แนวคิด

โครงการ “ROZA Kid’s Athletics โฮมฮักนักกีฬาน้อย” มุ่งพัฒนานักเรียนในระดับประถมศึกษาให้สามารถเคลื่อนไหวได้หลายรูปแบบ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านกีฬาในหลายๆ ชนิด รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนรุ่นใหม่

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการทำงานเป็นทีม และ รู้จักเสียสละซึ่งทำให้เราสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่ดีให้กับประเทศชาติได้
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of


แกลลอรี่